Wodomierz Główny

1. Wodomierz jest urządzeniem służącym do pomiaru i rejestracji objętości przepływającej wody w instalacji. Klient zobowiązany jest do przygotowania podejścia pod montaż wodomierza na własny koszt. Na przyłączu wodociągowym, które zostało wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, w ramach zawartej umowy, pracownicy ZCiW Sp. z o.o. instalują protokólarnie i plombują wodomierz główny.

2. Zestaw wodomierzowy

3. Zasady montażu wodomierza głównego w nieruchomości:
a) Zestaw wodomierzowy powinien być zainstalowany w obiekcie w miejscu wyodrębnionym z pomieszczenia gospodarczo-użytkowego, w którym chroniony będzie przed warunkami atmosferycznymi oraz zabezpieczony od wpływów instalacji gazowej i elektrycznej. W przypadku braku takiego miejsca może być umieszczony w studzience wodomierzowej poza budynkiem.
b) Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego w budynku powinno być suche, odpowiednio oświetlone, łatwo dostępne dla montażu, demontażu, obsługi, konserwacji oraz odczytu wskazań wodomierza. Temperatura pomieszczenia nie powinna być niższa niż 4ᵒC.
c) Miejsce wbudowania powinno być zabezpieczone przed możliwością dostępu osób niepowołanych.
d) Wodomierze nie powinny być narażone na uderzenia bądź wibracje pracujących w pobliżu urządzeń.

4. Odczyty wodomierzy.
a) Wodomierze odczytywane są przez pracowników ZCiW Sp. z o.o. w odstępach 30 lub 90 dniowych. Wynika to z okresów rozrachunkowych określonych w zawartej umowie.
b) W przypadku nieobecności osoba odczytująca liczniki zostawi zawiadomienie z prośbą o podanie odczytu wodomierza.
c) Stan licznika wodomierzowego można podać:
• telefonicznie: 086 271 31 92 wew. 24, 086 271 31 98 wew. 24
• e-mail: wodomierze@zciw.com
• osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa: ul. Papieża Jana Pawła II nr 5 w Zambrowie od poniedziałku do piątku w godzinach 700 -1500
d) Podanie wskazań wodomierza nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku udostępnienia wodomierza głównego pracownikom ZCiW Sp. z o.o. do odczytów planowanych i kontrolnych.
e) W przypadku braku odczytu wodomierza głównego oraz nie podania go przez odbiorcę, wystawiona zostaje faktura na podstawie szacunkowego zużycia wody.
f) Odbiorcy usług, u których wodomierze główne odczytywane są radiowo, proszeni są o podawanie stanu podlicznika do dnia 25 miesiąca w danym okresie obrachunkowym.

5. Prawidłowy odczyt wodomierza.
Stan wodomierza podajemy odczytując wszystkie czarne cyfry od lewej strony liczydła, łącznie z zerami.


6. Odbiorca nie ma prawa zrywać plomb, przenosić wodomierza bez zgody ZCiW Sp. z o.o.
O uszkodzeniu plomby lub wodomierza należy natychmiast zgłaszać.
Klient pokrywa koszty wymiany wodomierza w przypadku gdy do uszkodzenia doszło z jego winy (np. uszkodzenie mechaniczne, zamarznięcie licznika).

Podlicznik

Zasady montażu podlicznika do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej.

1. Uwzględnienie i pomniejszenie ilości ścieków o wodę pobraną bezpowrotnie ustalona zostaje wyłącznie na podstawie dodatkowego wodomierza – podlicznika.

2. Rysunek instalacji podlicznika 

3. Warunki techniczne dla wykonania tego typu instalacji:
a) pobierana woda będzie wykorzystywana:
na cele ogrodowe,
na cele pojenia trzody chlewnej,
na cele technologiczne, produkcyjne (nie tworzące ścieków)
b) należy zamontować na instalacji wewnętrznej dodatkowy wodomierz jako podlicznik wodomierza głównego bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny.
c) niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień, montowanie zaślepionych trójników, łączników śrubunkowych, przewodów giętkich, punktów czerpalnych na odcinku pomiędzy podlicznikiem a zaworem czerpalnym na zewnątrz.
d) instalacja powinna być widoczna na całym odcinku.
e) miejsce montażu wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne do montażu, demontażu, kontroli oraz odczytu wskazań, zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.
f) przed podlicznikiem należy zamontować zawór odcinający.
g) żadna część pobieranej wody nie może być odprowadzana do kanalizacji sanitarnej.
h) wodomierz musi posiadać ważną legalizację.
i) każda planowana wymiana podlicznika powinna być zgłoszona w ZCiW Sp. z o.o..
j) wielkość podlicznika należy dobrać odpowiednio do zużycia wody i wydajności przyłącza.
k) wszystkie prace instalacyjne, konserwacyjne i legalizacyjne podlicznika wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt.

4. Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy zgłosić ten fakt do działu wod.-kan. ZCiW Sp. z o.o.. W umówionym terminie wykonane zostaje sprawdzenie poprawności montażu, zaplombowanie podlicznika oraz umieszczenie w bazie danych.

5. Odczyt podlicznika dokonywany jest równocześnie z odczytem wodomierza głównego w nieruchomości. Zużycie zmierzone przez wodomierz główny zostanie pomniejszone o zużycie zmierzone przez podlicznik i będzie stanowiło podstawę do określenia ilości odprowadzanych ścieków z nieruchomości.

6. Stan wodomierza można podawać osobiście w siedzibie ZCiW Sp. z o.o., e-mailem lub telefonicznie do dnia 25 każdego miesiąca.

7. Brak podania odczytu podlicznika nie będzie podstawą do wystawienia faktury korygującej w danym okresie obrachunkowym. Tym samym zużycie podlicznika nieuwzględnionego w danym okresie obrachunkowym zostanie rozliczony w okresie kolejnym.

8. Zerwanie plomb przez użytkownika bez wcześniejszego zgłoszenia w ZCiW Sp. z o.o. wiąże się z oględzinami instalacji oraz naliczeniem całości opłaty za ścieki od ostatniego prawidłowego odczytu podlicznika.
9. ZCiW Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w dowolnym momencie kontroli instalacji oraz stanu podlicznika.