Ujęcie wody oparte jest na 6 studniach głębinowych usytuowanych w pobliżu stacji uzdatniania wody. Pięć z nich zlokalizowanych jest na terenach wykorzystanych rolniczo, a jedna na terenie stacji uzdatniania przy ul. Papieża Jana Pawła II nr 5.

Pobierana woda wymaga uzdatnienia w zakresie redukcji żelaza i manganu pod względem bakteriologicznym nie budzi zastrzeżeń.

Woda ze studni pobierana jest za pomocą pomp głębinowych i podawana na aeratory, gdzie ulega napowietrzaniu. Następnie przepływa przez poziome zamknięte filtry piaskowe, w których następuje proces odżelaziania i odmanganiania.

Uzdatniona woda dopływa do zbiorników terenowych, które mają za zadanie magazynowanie i wyrównanie rozbiorów wody w ciągu doby. Następnie pompy IIo tłoczą wodę do miejskiej sieci wodociągowej.

Pompy te wyposażone są w urządzenia do płynnej regulacji pracy silników co w efekcie daje odbiorcom komfort poboru wody pod stałym ciśnieniem i znacząco wpływa na oszczędność energii elektrycznej. Miejska sieć wodociągowa poddawana jest stałej modernizacji po przez wymianę uszkodzonych odcinków sieci a przede wszystkim armatury. Obecnie długość sieci wodociągowej wynosi 48,2 km. W wodę zaopatrzonych jest około 25 500 tys. mieszkańców.

Zdjęcie - infrastruktura pracująca wewnątrz stacji uzdatniania wody.
Zdjęcie - infrastruktura ZCiW. stacja uzdatniania wody wewnątrz.
Budynek - Stacja uzdatniania wody.
Zdjęcie - Ujęcie wody, studnia SW - II
Zdjęcie - Ujęcie wody, studnia SW - II, zdjęcie nr 2.

Miasto posiada dobrze rozwinięty system kanalizacji sanitarnej. Sieć kanalizacyjna o długości 37,8 km obsługuje około 22 500 tys. mieszkańców. Największy skok w rozbudowie kanalizacji nastąpił po 1994 roku w wyniku uruchomienia oczyszczalni ścieków. Rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej, która obecnie pracuje z pięcioma przepompowniami sieciowymi i jedną główną o przepustowości 200 m3/h zlokalizowaną w zachodniej części miasta nad rzeką Jabłonką. Kanał tłoczny o średnicy 500mm odprowadza ścieki do oczyszczalni.