Ogólne warunki przyłączenia do sieci

Jak przyłączyć się do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i cieplnej?

Przyłączyć się do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i cieplnej mogą osoby posiadające tytuł prawny do korzystania z przyłączanego obiektu.

Proces przyłączania przebiega następująco:

1. Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej, kanalizacyjnej i cieplnej

Zapytanie o możliwości przyłączenia konkretnego obiektu do można przesłać pocztą, pocztą elektroniczną (e-mail: zciw@zciw.com) lub dostarczyć osobiście do Spółki. W zapytaniu należy określić lokalizację (adres), powierzchnię, kubaturę, rodzaj i przeznaczenie obiektu, planowany termin odbioru ciepła oraz określić sposób dalszego kontaktu.

Po otrzymaniu zapytania przeprowadzana jest analiza technicznych i ekonomicznych możliwości przyłączenia obiektu.

Dostawca w przesłanej informacji przekazuje wstępne (orientacyjne) dane o sposobie proponowanego finansowania inwestycji i ogólnych obowiązkach przyszłego odbiorcy.

2. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Wypełniony „Wniosek…” wraz z kompletem załączników należy dostarczyć osobiście lub pocztą do ZCiW Sp. z o.o. Złożenie „Wniosku…” rozpoczyna procedurę przyłączenia zgłaszanego obiektu do sieci.

Na zawarcie „Umowy o przyłączenie do sieci” ma również wpływ dostępność terenów pod budowę przyłącza czy też wcześniejszą rozbudowę sieci.

Zgody właścicieli terenów, przez które planowany jest przebieg przyłącza uzyskuje Spółka zawierając stosowaną umowę. W przypadku braku zgody, jak również braku alternatywnej możliwości podłączenia, ZCiW Sp z o.o. ma prawo odstąpić od zawarcia Umowy o przyłączenie

3. Uzgodnienie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

Spółka przekazuje zainteresowanemu przyłączeniem do sieci projekt Umowy o przyłączenie wraz z Projektem „Warunków technicznych przyłączenia”. Po zapoznaniu się z tymi projektami i uzgodnieniem ewentualnych zmian w ich zapisach, zainteresowany podejmuje decyzję o ich akceptacji a ostateczne przyjęcie tych warunków następuje przy podpisaniu „Umowy o przyłączenie do sieci”.

4. Podpisanie „Umowy o przyłączenie do sieci”.

Po zaakceptowaniu projektów obu dokumentów wymienionych w punkcie 3. strony podpisują „Umowę o przyłączenie do sieci”. ZCiW Sp. z o. o. przekazuje zainteresowanemu „Warunki techniczne przyłączenia”. ZCiW Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia Umowy o przyłączenie z przyczyn niedostępności terenów, przez które planowane jest przyłączenie.

Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych, budowlano-montażowych oraz ich finansowania przez strony umowy, na zasadach określonych w umowie. Spółka wykona zobowiązania wynikające z Umowy chyba, że zajdą przeszkody formalno – prawne, za które przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w postaci niemożliwości uzyskania stosownych decyzji, pozwoleń, zezwoleń, a w szczególności braku uzgodnienia udostępnienia nieruchomości przez osoby trzecie, będące właścicielami nieruchomości, na których zlokalizowana ma być rozbudowana sieć i przyłącze, wtedy odpowiedzialność ZCiW Sp. z o.o. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest wyłączona.

5. Dostawa ciepła 

Warunkiem dostawy jest zrealizowanie przez strony zobowiązań wynikających z „Umowy o przyłączenie”, dokonanie odbioru wykonanej infrastruktury i zawarcie przez odbiorcę umowy.