Ogólne warunki przyłączenia do sieci

PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZCIW SP. Z O.O. W ZAMBROWIE

 1. Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wod.-kan.

W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci należy złożyć „Wniosek o wydanie warunków technicznych

– do wniosku musi być załączona aktualna mapa zasadnicza lub mapa jednostkowa w skali 1:500 lub przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z zaznaczonymi granicami nieruchomości i lokalizacją planowanego obiektu,

– dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w siedzibie ZCiW Sp. z o.o. w Zambrowie.

Przygotowany dokument Warunki Techniczne (2 egz.) klient nieodpłatnie odbiera osobiście lub wysyłane są pocztą na wskazany adres.

 1. Projekt przyłącza wod.-kan.

Po otrzymaniu decyzji można przystąpić do wykonania projektu przyłącza do sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego należy zlecić projektantowi z uprawnieniami projektowymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

Opracowany projekt należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, celem uzgodnienia.

W przypadku przejścia projektowanymi przyłączami przez tereny nie będące własnością inwestora, należy dołączyć pisemną zgodę właścicieli tych działek.

 1. Wcinki do istniejącej sieci wodociągowej.

Włączenia do istniejących wodociągów na terenie miasta Zambrów wykonuje na pisemne zlecenie „Zlecenie na wykonanie wcinki do wodociągu” wyłącznie ZCiW Sp. z o.o.

 1. Wykonanie przyłącza wod.-kan.

 1. Inwestor zleca wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej ZCiW Sp. z o. o. „Zlecenie na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej” lub wybranemu przez siebie wykonawcy posiadającemu stosowne uprawnienia budowlane. O terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić ZCiW Sp. z o.o.

 2. Stosowane materiały, armatura i średnica rurociągu powinny być zgodne z projektem technicznym, a ewentualne zmiany każdorazowo uzgodnione z działem wod.-kan. ZCiW Sp. z o.o..

 3. Inwestor zobowiązany jest do przygotowania instalacji wewnętrznej w budynku uwzględniając wymagania obowiązujących przepisów, m. in. w zakresie:

 • Montaż zaworu antyskażeniowego na instalacji wewnętrznej w celu zabezpieczenia sieci wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem,

 • Zabezpieczenie przeciwodorowe poprzez prawidłową wentylację pionów,

 • Montaż zaworów przeciwzalewowych, zabezpieczających przed zalewaniem zwrotnym ściekami sanitarnymi, w przypadku punktów sanitarnych poniżej poziomu terenu.

 1. Wykonane przyłącze przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru w dziale wod.-kan. ZCiW Sp. z o.o.

 1. Odbiór końcowy w obecności inwestora oraz wykonawcy.

Po wykonaniu wszystkich robót i uporządkowaniu terenu inwestor zgłasza przyłącze do odbioru końcowego, przedstawiając inwentaryzację powykonawczą w formie papierowej, oraz projekt przyłącza wod.-kan.

 1. Zawarcie umowy z ZCiW Sp. z o.o. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Po spisaniu protokołu odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej na wniosek inwestora zawierana jest umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z danej nieruchomości „Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków”. Następnie następuje protokolarny montaż oraz zaplombowanie wodomierza głównego w zestawie wodomierzowym. W przypadku podłączenia nieruchomości jedynie do sieci kanalizacji sanitarnej, inwestor także jest zobowiązany do przygotowania zestawu wodomierzowego, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, w celu umożliwienia rozliczeń za odprowadzanie ścieków.

 

DEFINICJE PRZYŁĄCZY

 1. przyłącze wodociągowe – w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537), przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym;

 

 1. przyłącze kanalizacyjne – w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537), przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej;