Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana we wsi Nagórki Jabłoń położonej ok. 2k od północnych granic miasta została wybudowana w 1994 roku i oparta była na systemie typu Biooxyblok.

W latach 2003-2004 została przepro-wadzona rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. W czasie realizacji inwestycji konieczna była zmiana wykonawcy. Ostatecznie generalnym wykonawcą została firma INSTAL Białystok S.A. w konsorcjum ze Spółdzielnią Pracy ELEKTRA – Gdynia. Modernizacja miała na celu przystosowanie oczyszczalni do uzyskiwania stabilnych i zgodnych z obecnymi wymogami prawnymi wyników oczyszczania ścieków. Kolejną korzyścią jest zmniejszenie energochłonności procesu oczyszczania, a także usprawnienie eksploatacji.

Do oczyszczania ścieków zastosowano system zbliżony układem komór i sposobem recyrkulacji osadów do systemu UCT (University Cape Town). Jest to system powszechnie stosowany do wysokoefektywnego oczyszczania ścieków komunalnych.

Zdjęcie - Oczyszczalnia ścieków, zbiorniki.
Zdjęcie z Oczyszczalni ścieków
Zdjęcie z Oczyszczalni ścieków przedstawiające zbiornik wodny.
Zdjęcie przedstawiające zbiornik Laguna Osadowa Nr 1

W zmodernizowanej oczyszczalni ciąg technologiczny oczyszczania ścieków składa się następujących obiektów:

  • płaskownik pionowy (obiekt istniejący nie podlegający modernizacji) wyposażony w nowy separator piasku
  • pompownia ścieków własnych i odcieków technologicznych (obiekt istniejący nie podlegający modernizacji).
  • komory beztlenowe (zaadaptowane komory biosorpcji istniejących reaktorów Biooxyblok).
  • komory niedotlenione (zaadaptowane komory biostabilizacji i sedymentacji istniejących reaktorów Biooxyblok).
  • zbiornik (uśredniający) ścieków dowożonych i odcieków technologicznych (obiekt nowy).
  • komory tlenowe (2 nowe obiekty).
  • osadniki wtórne poziome (2 nowe obiekty).
  • komora tlenowej stabilizacji osadu (obiekt nowy).
  • pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego (obiekt nowy).
  • budynek techniczny ze stacją dmuchaw (obiekt nowy).

Oczyszczalnia została wyposażona w no-woczesny system pomiarów i automa-tycznego sterowania.

Jedyny nowy obiekt gospodarki osadowej stanowi wydzielona komora natleniania i zagęszczania osadu nadmiernego. Pozostałe istniejące obiekty gospodarki osadowej nie podlegały modernizacji.

Powstający w procesie oczyszczania ścieków osad gromadzony jest w lagunach osadowych. W okresie letnim osad wylewany jest na laguny trzcinowe (ok. 60% osadu). Czas zatrzymania osadu na lagunach trzcinowych wynosi ok. 10-15 lat. W okresie zimowym osad wylewany jest do lagun osadowych (ok. 40% osadu). Około połowa osadu zgromadzonego w lagunach osadowych trafia następnie na poletko, na którym osad poddawany jest przeróbce na kompost przy wykorzystaniu dżdżownic kalifornijskich. Reszta osadu z laguny osadowej jest wylewana na pola w okresie jesiennym.

Zdjęcie budynku Oczyszczalni Ścieków.
Obrazek przedstawiający zbiornik w Oczyszczalni Ścieków, nr 2.
Obrazek przedstawiający zbiornik w Oczyszczalni Ścieków.

Ścieki oczyszczone odprowadzane są do zlewni rzeki Narwi gdzie zlokalizowany jest zbiornik wody pitnej dla miasta Warszawy (Zalew Zegrzyński) oraz parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty.

W ostatnich latach występowały okresowe przekroczenia związków azotu w ściekach oczyszczonych. Dzięki realizacji projektu ograniczony został ładunek zanieczyszczeń, który negatywnie wpływał na jakość wód pobieranych przez Warszawę w celu zaopatrzenia w wodę pitną oraz zmniejszony został ładunek ścieków docierający do Bałtyku.

Do niedawna stosowane związki żelaza do chemicznego strącania związków fosforu miały negatywny wpływ na organizmy biorące udział w przeróbce osadu. Po modernizacji redukcja fosforu odbywa się na drodze biologicznej (najbardziej ekonomicznej).

Zmiana napowietrzania z powierzchniowego (aeratory) na drobnopęcherzykowe spowodowała ograniczenie emisji aerozoli oraz hałasu.

Gospodarka ściekowa prowadzona przez miasto Zambrów jest zgodna z wymogami prawa polskiego oraz Unii Europejskiej.

W przyszłości możliwe będzie doprowadzenie ścieków do oczyszczalni z planowanej regionalnej ubojni bydła i trzody oraz Spółdzielni Mleczarskiej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty efekt ekologiczny w postaci stworzenia warunków do oczyszczania ścieków w ilości Qdśr = 4600 m3/d.