Deklaracja dostępności serwisu Zciw.com

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu zciw.com zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zciw.com

Stron posiada deklarację dostępności opublikowaną w stopce lub w zakładce „Kontakt” strony.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej dużej aktualizacji:

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

  • Brak opisów zdjęć i/lub filmów, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby treści zawarte na stronie oraz ich forma były dostosowywane i zgodne z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.09.14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Domagała, adres poczty elektronicznej ld@markomp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 881 200 729. Na adres sekretariat@zciw.com można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
  • sposób kontaktu,
  • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.

Wejścia do budynków:

  • wejście główne do biura – nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
  • wejście w budynku przeznaczonym do obsługi osób z niepełnosprawnością (oznaczony budynek)- jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim i osób niewidzących lub słabowidzących

Do biura można dojechać samodzielnie (parking przed budynkiem znajduje się oznakowane miejsce postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych).

Na budynku biura obsługi osób z niepełnosprawnością zamontowany został domofon ułatwiający dostęp i kontakt z pracownikami biura.

Przy wejściu do budynku dla osób z niepełnosprawnością  jest podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe do budynku, przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Wejście do budynku zostały specjalnie oznakowane w celu ułatwienia poruszania się osobom słabowidzącym.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W Zambrowskim Ciepłownictwie i Wodociągach Sp. z o.o. obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości przy budynku biura obsługi osobiście.