Klauzula informacyjna RODO

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowania danymi osobowymi naszych klientów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 14 RODO, uprzejmie informujemy co następuje.

I. Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych jest Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Papieża Jana Pawła II 5, 18-300 Zambrów. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez stronę internetową www.zciw.com formularz kontaktowy pod adresem http://www.zciw.com/kontakt.php, telefonicznie pod numerem +48 86 271 31 92 lub pisemnie na adres: ul. Papieża Jana Pawła II 5, 18-300 Zambrów.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług, podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. wystawienia dokumentu sprzedaży oraz w celach związanych z możliwością rozpatrzenia ewentualnych reklamacji z tytułu rękojmi, gwarancji

 3. dochodzenia roszczeń,

 4. archiwizacji,

 5. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski,

 6. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,

 7. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być:

 1. art. 106b ust. 3 oraz art. 106e ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy Kodeksu Cywilnego,

 2. udzielona zgoda ,

 3. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

 4. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

 5. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani / Pana danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, telefon).

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pana/i dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/i danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/i interesów, praw i wolności lub Pana/i dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),

 • okres przez jaki są świadczone usługi, lub jaki wymaga realizacja umowy lub zamówienia,

 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,

 • lub dłuższy, przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z realizacja umowy na podstawie której dokument sprzedaży został wystawiony lub jeśli udzielono dłuższej gwarancji/rękojmi na zakupiony towar,

 • okres na jaki została udzielona zgoda.

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom uprawnionym z mocy prawa oraz podmiotom udzielającym gwarancji w przypadku z korzystania z praw gwarancyjnych.

Do Pani/pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) t.j. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, firmy ubezpieczeniowe w celu likwidacji szkód.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pragniemy zapewnić, iż Państwa dane są bezpieczne. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewni środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, które są podane powyżej.