Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi :: Strona Główna
 
Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Społka z o.o.
 
ul. Papieża Jana Pawła II Nr 5
18-300 Zambrów
Tel./Fax: 271-31-92, 271-31-98
 
 
 
 
 
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
.::  
 
 
 :: Fundusze UE
 
 
 
LOGO UE
 
 
Projekt "Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrowa w celu podniesienia jej sprawności, zmniejszenia emisji pyłu oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej" uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020,
Oś priorytetowa I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
Działanie 1.6 - Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Poddziałanie 1.6.1 - Źródła wysokosprawnej kogeneracji
Kwota dofinansowania - 3 137 268 PLN
Przedmiotem projektu inwestycyjnego pn. "Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrowa w celu podniesienia jej sprawności, zmniejszenia emisji pyłu oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej" będzie wdrożenie innowacyjnej technologii skojarzonego wysokosprawnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej w wyniku spalania gazu ziemnego. Przewiduje się, że przy pełnej mocy układu, sprawności ogólna procesu technologicznego osiągnie poziom 96%. W ramach projektu przewiduje się również budowę przyłącza cieplnego o długości ok. 550 mb do Pływalni Miejskiej oraz budowę linii kablowej o długości ok. 2 000 mb do zasilenia energią elektryczną Stacji Uzdatniania Wody, studni głębinowych i Pływalni Miejskiej. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018.
Realizacja projektu będzie wiązała się z wprowadzeniem do działalności Spółki:
nowej technologii - wysokosprawnej kogeneracji gazowej,
nowego produktu - energii elektrycznej i cieplnej wyprodukowanej w skojarzeniu.
Dzięki temu rozwiązaniu, ZCiW Sp. z o.o. rozpocznie produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby, a jej nadwyżka trafi do sieci dystrybucyjnej. Układ kogeneracyjny będzie też wytwarzał energię cieplną dla odbiorców. Wykorzystanie gazu ziemnego, spowoduje odpowiednio niższą - w porównaniu z węglem - emisję do atmosfery szkodliwych substancji. Układ kogeneracyjny, to także zwiększenie bezpieczeństwa cieplnego mieszkańców Zambrowa oraz energetycznego - Ciepłowni Miejskiej.
 
 
© Projekt i wykonanie: WIRTUALNI, 2002-2019 r.